Podklady pre podanie petície

 Collective EU citizens


Adresát:

European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

V …………….. dňa …………… …

Vec: Petícia

„Skupinová petícia predkladaná Európskemu parlamentu v oblasti ochrany bezpečnosti nás občanov Európskej Únie spojenou s právami na bezpečnosť a ochranu európskeho občana stanovený v zmluvách Európskeho spoločenstva; voľného pohybu osôb, tovaru a služieb a vnútorný trh; a iné problémy súvisiace s uplatňovaním práva EÚ.“

1. Osoby podávajúce skupinovú petíciu:

Osoby uvedené v Prílohách č. …..

2. Predkladateľ skupinovej petície

Mgr. Roman Ruhig

Cyprichova č. 10,

831 54 Bratislava,

Slovenská republika

Národnosť: Slovenská

Korešpondenčná adresa: ul. Šamorínska 10, Bratislava 821 06, Slovenská republika
email: romanruhig@gmail.com;

email: info@collectivecitizens.eu

mob. +421949844499

 

3. Špecifikácia predmetu petície

Osoby skupinovej petície predkladajú túto petíciu prostredníctvom svojho spoločného predkladateľa Mgr. Roman Ruhig , Slovenská republika, ul. Cyprichova č.10; 831 54 Bratislava; info@collectivecitizens.eu +421949844499

Táto petícia smeruje na odstránenie nezákonného stavu zabezpečenia ochrany a bezpečnosti EÚ a jej občanov spôsobovanou ilegálnou imigráciou a voľným pohybom osôb, ktoré sa nezákonne pohybujú v Schengenskom priestore EÚ, jedná sa o osoby z tretích krajín / štátov, ktoré podliehajú režimu vízovej povinnosti, avšak k dnešnému dňu väčšina týchto osôb nemá žiadne doklady totožnosti a voľne sa pohybujú po členských štátoch EÚ a zdržujú sa nezákonne na území členských štátov EÚ.

Predmetná petícia úzko súvisí najmä s ochranou nás občanov EÚ.

V súlade s KONSOLIDOVANÝ ZNENÍM ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE a CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE vyplývajúc z článkov 20 ZFEÚ a 227 ZFEÚ, a článku 44 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a článok 45 Sloboda pohybu a pobytu 1.)   Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov. 2.)   Sloboda pohybu a pobytu sa môže priznať v súlade so zmluvami štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu.

Skupinovou petíciou uplatňujeme jedno zo základných ľudských práv priznaných občanom Európskej únie a to: – Petičné právo, ktoré je priznané v článku 20 písm. d) ZFEÚ a článku 227 ZFEÚ ako osobitný prejav európskeho občianstva.

Článok 20 (pôvodný článok 17 ZES) Ods. 2. Občania Únie požívajú práva a podliehajú povinnostiam ustanoveným v zmluvách.

Podľa písm. d) právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, obrátiť sa na európskeho ombudsmana a na inštitúcie a poradné orgány Únie v ktoromkoľvek jazyku zmlúv a dostať odpoveď v tom istom jazyku.

Článok 227 (pôvodný článok 194 ZES) – Akýkoľvek občan Únie a akákoľvek fyzická či právnická osoba s bydliskom alebo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte má právo individuálne alebo spoločne s ďalšími občanmi alebo osobami predložiť Európskemu parlamentu petíciu vo veci, ktorá sa ich priamo dotýka a ktorá spadá do pôsobnosti Únie.

Vychádzajúc aj z ustanovení CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 44 – Petičné právo – Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament.

Skupinová petícia je adresovaná Európskemu parlamentu a smeruje k ochrane občanov EÚ, Narušenie bezpečnosti občanov EÚ vzniká najmä z neplnenia povinnosti jednotlivých štátov EÚ a ich vnútorných orgánov zabezpečujúcich vonkajšie hranice EÚ v súlade so ZFEÚ, ako aj neplnenie zmluvných dohôd – povinnosti jednotlivých štátov a to plniť podmienky Schengenského dohovoru vzťahujúce sa na hraničnú, vízovú a azylovú cez hraničnú politiku, ktorá musí a má slúžiť na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany občanov EÚ pred akoukoľvek hrozbou a bojom proti kriminalite,  terorizmu v jednotlivých členských štátoch, ale aj ako celého spoločenstva EÚ!

Taktiež poukazujúc na Článok 45 CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE ods. 2 Sloboda pohybu a pobytu sa môže priznať v súlade so zmluvami štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu.

Súčasné obdobie spojené s veľkým prílivom ilegálnej imigrácie osôb z tretích krajín do EÚ, kde tieto osoby prichádzajú mnohokrát bez akýchkoľvek osobných dokladov (identifikácia osoby), neznalosť ich zdravotného stavu. Vzniká a dochádza tým k narušeniu Schengenského priestoru, – nezákonný migračný spôsob pohybu v EÚ, hrozba možnej epidémie bez riadneho lekárskeho vyšetrenia pohybujúcich sa ilegálnych imigrantov voľne po EÚ, Taktiež vzniká hrozba nie len na zdraví ale aj na bezpečnosti občanov EÚ, na bezpečnosti a ochrane na majetku EÚ občanov, ktorý bezprostredne hrozí z voľného pohybu ilegálnych – nekontrolovaných osôb, ktoré nemajú zákonné oprávnenie na pohyb a zdržiavanie sa na území členského štátu EÚ ( ČL.45 ods.2)

Táto petícia smeruje na odstránenie nezákonného stavu ochrany a bezpečnosti EÚ a jej občanov spôsobovanou ilegálnou imigráciou do EÚ osobami z tretích krajín / štátov, ktoré podliehajú režimu vízovej povinnosti.

Z tohto dôvodu je opodstatnené z obáv o našu bezpečnosť občanov EÚ podať skupinovú petíciu občanov EÚ do rúk Európskemu parlamentu (výbor pre petície) na zabezpečenie nápravy a zabezpečenie ochrany občanov jednotlivých členských štátov. Vydať opatrenie / nariadenie pre všetky členské štáty na dočasné uzatvorenie hraníc Schengenského priestoru v EÚ a to do času riadneho zabezpečenia vonkajších hraníc EÚ proti prílevu ilegálnych prisťahovalcov a do času vyriešenia právneho a faktického stavu s osobami, ktoré ilegálne vnikli na územie EÚ a jednotlivých členských štátov a dnes sa ilegálne – nezákonne pohybujú po členských štátov EÚ.

Schengenské štáty sú povinné dodržiavať súbor spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú uskutočňovania kontrol osôb na vonkajších hraniciach a vydávania víz na účely krátkodobého pobytu v rámci schengenského priestoru. Cez tieto spoločné pravidlá môže EÚ účinne kontrolovať svoje vonkajšie hranice a predísť ohrozeniu svojej bezpečnosti, a takisto riešiť otázky spojené s nezákonným obchodovaním s ľuďmi a lepšie riadiť prisťahovalectvo. Zároveň spoločné pravidlá pre vstup do schengenského priestoru majú zlepšovať transparentnosť podmienok, ktoré musia občania krajín mimo EÚ splniť, ak chcú vstúpiť na územie Únie.

Členské štáty EÚ sú predovšetkým zodpovedné za stanovenie postupov na vstup prisťahovalcov na svoje územie a rozhodovanie o počte imigrantov, ktorých budú prijímať z pracovných dôvodov. EÚ vytvorila na doplnenie a harmonizáciu národných imigračných politík spoločný právny rámec, ktorý v snahe zjednodušiť postupy prijímania prisťahovalcov a poskytnúť im práva, ktoré sú jednotné v celej Únii, zahŕňa podmienky vstupu a pobytu pre určité kategórie prisťahovalcov, ako sú študenti, výskumníci a pracovníci. Napríklad štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú v niektorom členskom štáte EÚ najmenej päť rokov, sú oprávnení na získanie štatútu dlhodobého rezidenta, ktorý je spoločný pre celú EÚ a zaručuje im celý rad podobných hospodárskych a sociálnych práv ako občanom EÚ.

Ďalším prvkom schengenskej spolupráce je spoločná vízová politika, ktorou sa nielen uľahčuje zákonný vstup návštevníkov do EÚ, ale takisto posilňuje vnútorná bezpečnosť EÚ. Prostredníctvom vízového kódexu sa harmonizujú podmienky a postupy krajín schengenského priestoru pri vydávaní krátkodobých víz (ďalej len „schengenské víza“). Napríklad sa v kódexe vymedzuje, ako sa podávajú žiadosti o vízum a ako sa určuje krajina zodpovedná za posúdenie konkrétnej žiadosti. Takéto schengenské vízum oprávňuje na pobyt v dĺžke najviac tri mesiace v rámci obdobia šiestich mesiacov a jeho držiteľ môže voľne cestovať v celom schengenskom priestore. Nie všetci občania krajín mimo EÚ potrebujú na vstup do schengenského priestoru víza. EÚ uplatňuje spoločné zoznamy krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať vízum, a tých, ktoré sú od vízovej povinnosti oslobodené.

Kódex schengenských hraníc upravuje prechod cez hranice a kontroly osôb. Konkrétne sa v ňom uvádza, aké požiadavky musia splniť občania krajín mimo EÚ, ak chcú vstúpiť do schengenského priestoru na obdobie v dĺžke najviac tri mesiace (v rámci šiestich mesiacov). Musia mať napríklad platný cestovný doklad a platné vízum (ak sa vyžaduje), ako aj prostriedky na živobytie v krajine určenia počas trvania plánovaného pobytu. Kódex schengenských hraníc umožňuje, aby krajiny schengenského priestoru výnimočne znova zaviedli hraničné kontroly na svojich vnútorných hraniciach, ale len v prípade, že existuje vážne ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, a aj to len na obmedzený čas.

Súčasný právny stav ochrany vonkajších hraníc EÚ a jednotlivých členských štátov je nedostatočný a je nutné z bezpečnostných dôvodov európskeho priestoru EÚ vrátane ochrany občanov EÚ, ochrany zdravia občanov EÚ, ochrany majetku občanov EÚ a ochrany národných kultúr a tradícií prijať nové opatrenia proti hromadnej ilegálnej imigrácii do členských štátov EÚ, ktoré beztrestne migrujú iné osoby z tretích krajín do európskeho spoločenstva štátov EÚ. Taktiež je nutné v rámci kódexu shengenských hraníc zaviesť a nariadiť dočasné kontroly na svojich vnútorných hraniciach do času nevyriešenia ochrany vonkajších hraníc EÚ pred ilegálnou imigráciou do EÚ.

 A) Opatrenie k bezpečnosti občanov EÚ

Z vyššie uvedených dôvodov a najmä z obáv o bezpečnosť jednotlivých občanov EÚ ako aj tých, ktorí sa prihlásili k tejto petícii, žiadame o okamžité riešenie ochrany a bezpečnosti EÚ a jej občanov a to formou vydania opatrenia alebo vydania nariadenia EÚ, ktorá je v kompetencií Európskeho parlamentu, aby sa vydalo dočasné opatrenie alebo nariadenie na kontrolu vonkajších hraníc EÚ a na solidaritu a koordináciu spoločného konanie smerujúce k ochrane vonkajších hraníc EÚ a Európsky parlament vydal opatrenie alebo nariadenie na dočasnú kontrolu vnútroštátnych hraníc v jednotlivých členských štátov v EÚ do vyriešenia ilegálnej imigrácie do všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa k nám dostávajú pre nedostatočné zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ

Takým to spôsobom je možné predísť

– ilegálnej imigrácie osôb voľne sa pohybujúcich v Schengenskom priestore EÚ z tretích krajín, ktorí prekročili ilegálne vonkajšie hranice EÚ;

– zabezpečenie kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc;

– zavedenia integrovaného systém riadenia vonkajších hraníc na úroveň vyššej bezpečnosti európskych občanov a jednotlivých štátov EÚ pred ilegálnou imigráciou do EÚ, z ktorej vzniká riziko bezpečnosti, na zdraví, na ochrane majetku, na ochrane kultúrnych hodnôt Európanov žijúcich v EÚ.

– z monitorovanie osôb, ktoré prenikli do schengenského priestoru EÚ z tretích štátov a pre ktoré platí vízová povinnosť pri prekročení vonkajších hraníc EÚ.

Máme za to, že je potrebné zaviesť vyššiu ochranu z aproximovaného nariadenia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, s. 1), v znení zmien a doplnení (ďalej len „Kódex schengenských hraníc“). Kódex schengenských hraníc stanovuje spoločné opatrenia týkajúce sa prekročenia vnútorných hraníc osobami ako aj kontroly vonkajších hraníc a rozvíja schengenské acquis, to znamená súbor opatrení vytvorených na účely zrušenia kontrol vnútorných hraníc a posilnenia kontrol vonkajších hraníc. Uplatňuje sa spolu s vízovým kódexom, ktorý ho dopĺňa tým, že podrobnejším spôsobom stanovuje postupy a podmienky udeľovania víz.

B) Opatrenie – nariadenie na jednotnú komunitárnu právnu úroveň jednotlivých členských štátov a to zavedením jednotnej trestnoprávnej zodpovednosti pred ilegálnou imigráciu do EÚ

My občania EÚ sme toho názoru, a v tejto veci podávame túto petíciu, aby európsky parlament vydal opatrenie alebo nariadenie pre všetky členské štáty EÚ, a to povinnosť zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestné činy nelegálneho (ilegálneho) vstupu akejkoľvek osoby bez kontroly na vonkajších hraniciach EÚ; nezákonne vstúpila akákoľvek osoba na územie EÚ mimo vyznačených hraničných priechodov, vstúpila akákoľvek osoba na územie EÚ bez cestovného dokladu, vstúpila akákoľvek osoba na územie EÚ bez udelených alebo neplatných víz v cestovnom doklade príslušnými orgánmi na to určenými v rámci medzinárodných pravidiel pre cezhraničné cestovanie – cezhraničný styk, ak sa vzťahujú na osobu vízové pravidlá v rámci medzinárodných zmlúv s osobami z tretích štátov mimo EÚ.

My občania EÚ máme za to, že dochádza k porušovaniu pravidiel jednotlivými vládami členských štátov EÚ „Zmluvy o fungovaní európskej únii“ (ZFEU) a je nutné bezprecedentne vytvoriť kontrolný mechanizmus pre plnenie politiky vzťahujúcej sa na hraničné kontroly a prisťahovalectvo v súlade článku 77 ods. 1 a 2 ZFEU a bezodkladne pristúpiť k solidárnemu spojeniu členských štátov EÚ k ochrane vonkajších hraníc EÚ, vrátane kontroly osôb prekračujúce vonkajšej hranice EÚ; upraviť opatrenia a prijať nové podmienky, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia voľne cestovať v rámci EÚ a zabezpečiť kontrolu pred ilegálnym pohybom tretích osôb v priestore EÚ.

Máme za to, že je nutné vymedziť a vydať nariadenie EÚ a to bezodkladne všetkým príslušným orgánom jednotlivých štátov EÚ, ktoré majú zabezpečovať vonkajšie hranice EÚ, aby došlo k okamžitému odstráneniu ilegálnej imigrácií a ilegálnemu prekročeniu hraníc do EÚ, a aby všetky osoby, ktoré v stúpili ilegálne do EÚ a nevzťahuje sa na tieto osoby v rámci medzinárodného práva, právna ochrana – udelenia azylu v súlade s článkom 77 ZFEU, aby tieto osoby boli bezodkladne na ich náklady vyhostené za hranice EÚ do štátu odkiaľ vstúpili cez hraničný priechod do štátov EÚ, respektíve odkiaľ ilegálne prekročili vonkajšie hranice EÚ.

Žiadame, aby Európsky parlament vydal nariadenie pre všetky štáty EÚ a zaviedol pravidla  pre vyhostenie osôb z tretích krajín, ktoré porušujú zákony a pravidla EÚ, ilegálne prekročili vonkajšie hranice EÚ a aby  Európsky parlament formou vydania nariadenia zaviedol jednotné právne normy, ktoré upravujú jednotný postup k vyhosteniu osôb porušujúce zákony EÚ pre osoby z tretích štátov a taktiež, aby sa zaviedol jednotný postup a doplnil informačný systém pre ochranu a bezpečnosť EÚ   vo forme zákazu vstupu osobám, ktoré ilegálne prekročili vonkajšie hranice EÚ, ako aj všetkým osobám, ktoré boli a budú vyhostená z EÚ z dôvodov ilegálneho prekročenia vonkajších hraníc EÚ alebo porušovania zákonov a právnych noriem EÚ a jednotlivých členských štátov EÚ.

Žiadame aby v súlade s článkom 79 ZFEU – „predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi“ boli zavedené prísne sankcie trestnoprávneho charakteru a to na jednotnej právnej úprave komunitárneho práva z dôvodu nie len jednotnej represie, ale aj prevencie pred prienikmi ilegálneho prisťahovalectva cez určitú vonkajšiu hranicu EÚ.

Základným predpokladom zavedenia spoločnej vysokej sankcie (napríklad odňatia slobody na 15 rokov a viac) slúži aj na prevenciu ako odstrašujúci príklad pred pokračovaním ilegálnej imigrácie do EÚ, trestného činu prevádzačstva, trestného činu obchodovania s ľuďmi, ktoré sú rôznorodo upravené v jednotlivých členských štátoch EÚ a tým neplnia účel a cieľ jednotnej ochrany a bezpečnosti EÚ ako takej. Je preto nevyhnutné zabezpečiť jednotnú právnu úpravu pre všetky členské štáty EÚ pre posilnenie boja nelegálneho prisťahovalectva. Pri zavedení takýchto trestov do trestných poriadkov – zákonov jednotlivých členských štátov EÚ, ktoré môže byť aplikované formou záväzného právneho aktu EÚ, je dôležité aj zavedenie právnej úpravy vychádzajúcej z ľudsko-právnych hľadísk a to vo forme dohody o vine a treste s páchateľom, a to tak, že osoba ktorá ilegálne prekročila vonkajšie hranice EÚ, môže prijať aj trest okamžitého vyhostenia – opustenia členského štátu EÚ; Zákaz vstupu do členských štátov EÚ na 25 rokov, vrátane zaplatenia peňažného trestu a nákladov spojených so súdnym konaním.

(Finančná sankcia – finančný trest musí byť v primeranej výške, ktorá bude pokrývať a rozvíjať neustále zabezpečovanie a posilňovanie vonkajších hraníc EÚ ako aj na ochranu a vnútornú bezpečnosť EÚ, na administratívne náklady s konaním o vyhostení páchateľa z EÚ.)

„KAPITOLA 2 POLITIKY VZŤAHUJÚCE SA NA HRANIČNÉ KONTROLY, AZYL A PRISŤAHOVALECTVO

 Článok 77 (pôvodný článok 62 ZES)

1. Únia tvorí politiku s cieľom:

a) zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc; 30.3.2010 Úradný vestník Európskej únie C 83/75 SK

b) zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc;

c) postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc. 

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia týkajúce sa:

a) spoločnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt;

b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice;

c) podmienok, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia voľne cestovať v rámci Únie;

d) všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc;

e) absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekračovaní vnútorných hraníc.

 3. Ak by sa ukázalo, že činnosť Únie je nevyhnutná na uľahčenie vykonávania práva uvedeného v článku 20 ods. 2 písm. a), a ak zmluvy inak na tento účel neustanovujú potrebné právomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných dokladoch. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

 4. Týmto článkom nie je dotknutá právomoc členských štátov týkajúca sa geografického vymedzenia ich hraníc v súlade s medzinárodným právom.

Článok 78 (pôvodné články 63 body 1 a 2 a 64 ods. 2 ZES)

 1. Únia tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany s cieľom poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť súlad so zásadou non-refoulement. Táto politika musí byť v súlade so Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 a Protokolom z 31. januára 1967 týkajúcimi sa právneho postavenia utečencov, ako aj inými príslušnými zmluvami.

 2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia týkajúce sa spoločného európskeho azylového systému, ktorý zahŕňa

a) jednotný štatút azylu pre štátnych príslušníkov tretích krajín platný v celej Únii;

b) jednotný štatút doplnkovej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí bez toho, aby získali európsky azyl, potrebujú medzinárodnú ochranu; C 83/76 Úradný vestník Európskej únie 30.3.2010 SK

c) spoločný systém dočasnej ochrany pre odídencov v prípade hromadného prílevu;

d) spoločné postupy udeľovania a odnímania jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany;

e) kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu príslušného pre posúdenie žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu;

f) normy týkajúce sa podmienok prijímania žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany;

g) partnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami na účely riadenia prílevov žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej alebo dočasnú ochranu.

 3. Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.

  Článok 79 (pôvodný článok 63 body 3 a 4 ZES)

1. Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi.

 2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia v týchto oblastiach:

a) podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny;

b) vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch;

c) nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a repatriácie osôb, ktoré sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene;

d) boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi.

 3. Únia môže uzatvárať dohody s tretími krajinami o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, prítomnosť alebo pobytu na území jedného z členských štátov, do krajiny pôvodu alebo do krajiny, z ktorej prichádzajú. 30.3.2010 Úradný vestník Európskej únie C 83/77 SK

4. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia na povzbudzovanie a podporu činnosti členských štátov s cieľom presadzovať integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich územiach, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

5. Týmto článkom nie je dotknuté právo členských štátov určiť počty prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich územie z tretích krajín s cieľom nájsť si prácu buď ako zamestnanci, alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby.

 Článok 80

 Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov. Právne akty Únie prijaté podľa tejto kapitoly obsahujú vždy, keď je to potrebné, vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.“

  1. Špecifikácia porušených práv občanov EÚ postupom štátnych orgánov – európskych štátov špecifikovaných v bode 3.
  2. Okruh porušených noriem
    Komunitárneho práva postupom štátnych orgánov – európskych štátov EÚ špecifikovaných v bode 3.
  3. Návrhy na opatrenia skupinou občanov EÚ – zaberanie sa úpravou legislatívnych aktov Európskym parlamentom

– Žiadame uzatvorenie vonkajších hraníc EÚ pre všetky osoby, ktoré nespĺňajú podmienky zákonného – legálneho vstupu do členských štátov EÚ.

– Každá osoba ktorá ilegálne vstúpi na územie EÚ a bude konať v rozpore s komunitárnym právom EÚ, bude trestne stíhaná a postavená pred riadny súd.

– Každá osoba, ktorá vstúpi na územie členských štátov EÚ bude bezodkladne vyhostená alebo odsúdená trestom odňatia slobody najmenej …

– Žiadame zosúladenie trestnoprávnych noriem v členských štátoch EÚ a to v oblasti ilegálnej imigrácie, kde ak tak neučiní legislatívny výbor EÚ, tak my občania sami pripravíme iniciatívu pre prijatie právnych aktov spojených s ilegálnou imigráciou do EÚ.

– Žiadame dočasné sprísnenie kontrol na vnútroštátnych hraniciach členských štátov EÚ do vybudovania bezpečnostných opatrení na vonkajších hraniciach EÚ.

Vzhľadom na vyššie uvedené si dovoľujeme prostredníctvom nášho spoločného predkladateľa požiadať Výbor pre petície, aby:

• petícia bola vyhlásená za prípustnú,
• z dôvodu naliehavosti súčasnej situácie zaujal stanovisko a vyvinul všetky kroky smerujúce k upozorneniu štátnych orgánov – európskych štátov EÚ na porušenie noriem komunitárneho práva …………. postupom uvedeným v bode 3.,
• prijal akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považuje za vhodné, s cieľom riešiť daný predmet tejto petície.

Príloha č. 1 Zoznam osôb podávajúcich skupinovú petíciu

K tejto skupinovej petícii sa môžete pripojiť vyplnením formulára na web: www.collectivecitizens.eu

Email:  info@collectivecitizens.eu

Informácie o petícii získate aj na:

Web: http://collectivecitizens.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Collective-EU-citizens-1294533237238854/?_rdr=p

[embeddoc url=”http://collectivecitizens.eu/wp-content/uploads/2015/12/Skupinová-petícia-EP-Imigranti.docx” height=”650px” viewer=”microsoft”]