EURO PETITION – Petícia za uzatvorenie vonkajších hraníc Európy

„Skupinová petícia predkladaná Európskemu parlamentu v oblasti ochrany a bezpečnosti nás občanov Európskej Únie, s právom na bezpečnosť a ochranu európskeho občana stanovený v zmluvách Európskeho spoločenstva; voľného pohybu osôb, tovaru a služieb a vnútorný trh; a iné problémy súvisiace s uplatňovaním práva EÚ.“

– Žiadame uzatvorenie vonkajších hraníc EÚ pre všetky osoby, ktoré nespĺňajú podmienky zákonného – legálneho vstupu do členských štátov EÚ.

– Každá osoba ktorá ilegálne vstúpi na územie EÚ a bude konať v rozpore s komunitárnym právom EÚ, bude trestne stíhaná a postavená pred riadny súd.

– Každá osoba, ktorá vstúpi na územie členských štátov EÚ bude bezodkladne vyhostená alebo odsúdená trestom odňatia slobody najmenej …

– Žiadame zosúladenie trestnoprávnych noriem v členských štátoch EÚ a to v oblasti ilegálnej imigrácie, kde ak tak neučiní legislatívny výbor EÚ, tak my občania sami pripravíme iniciatívu pre prijatie právnych aktov spojených s ilegálnou imigráciou do EÚ.

– Žiadame dočasné sprísnenie kontrol na vnútroštátnych hraniciach členských štátov EÚ do vybudovania bezpečnostných opatrení na vonkajších hraniciach EÚ.


Pre výber jazyka klikni na vlajku

facebook-share-button


ceucAk sa chcete zúčastniť petície, prosíme o vyplnenie formulára. Od nás dostanete email, ktorý treba vytlačiť na tlačiarni, vlastnoručne podpísať a poslať nám poštou na našu adresu.
Ak máte možnosť podpísaný dokument okopírovať alebo odfotiť,
tak nám obrázok pošlite. Nahrať ho možete na spodku tejto stránky.

ceuc_text

Šamorínska 10
821 06 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
Váš podpis bude následne preposlaný do strediska petícií Európskej únie.

Elektronický petičný formulár:

ulica, mesto
Ochrana osobných údajov Any person wishing to become a member or a sympathizer of the “Collective EU Citizens” Citizens’ Initiative and agreeing to a civil petition is considered to be the person concerned who gives a consistent expression of the processing of personal data in accordance with the GDPR and applicable EU and SR legislation The person concerned honestly declares that he gives the operator – Energetic Systems, s.r.o. Šamorínska 10, Bratislava 821 06; IČO: 46 780 751 OR. insert 83318 / B, which manages the website http://collectivecitizens.eu/ with its explicit and unreserved consent to process the person concerned, personal data to the above-mentioned extent for that purpose. The data provided by the person concerned are the minimum data required to meet the purpose of the petition of EU citizens, under the name Collective EU citizens, on the basis of which the person concerned contacted the operator. The person concerned has the right at any time to withdraw his consent to the processing of personal data. Revocation of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its revocation. The person concerned shall have the right to delete the personal data relating to him without undue delay. The operator is obliged to delete personal data without undue delay if the person concerned has exercised the right to delete the data provided by the person concerned. The person concerned shall have the right to correct the incorrect personal data relating to him without undue delay. With regard to the purpose of the processing of personal data, the person concerned is entitled to supplement incomplete personal data. The affected person confirms by providing the above mentioned minimum data and confirming the message sent (signature) that the operator has fulfilled the notification obligation in accordance with valid EU – The Personal Data Protection Act and the amendment of certain laws. The person concerned declares that he understands the content of his or her rights to provide personal data and has voluntarily, knowingly, based on free expression and willful will, none of the data has been rendered inaccessible and all provided data is true and confirms that the provision of all data personal information); the operator may use for the purpose of processing personal data for the above purpose. The period of the person’s recorded personal data is determined for an indefinite period of time until the notification of the person concerned to the operator for its modification, modification or cancellation has been received. The person responsible for protecting the personal data of the person concerned is the operator and Mgr. Roman Ruhig Každá osoba, ktorá sa chce stať členom alebo sympatizantom občianskej iniciatívy „Collective EÚ citizens“ a súhlasí s občianskou petíciou, sa považuje za dotknutú osobu, ktorá dáva súhlasný prejav so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR a platnou legislatívou EÚ a SR Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že dáva prevádzkovateľovi – Energetic Systems, s.r.o. Šamorínska 10, Bratislava 821 06; IČO: 46 780 751 OR. vložka 83318/B, ktorý spravuje web stránku s doménou http://collectivecitizens.eu/ svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval dotknutej osoby, osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel. Údaje vypísané dotknutou osobou sú minimálnymi údajmi, ktoré sú potrebné na splnenie účelu petície občanov EÚ, pod názvom Collective EÚ citizens , na základe ktorého dotknutá osoba kontaktovala prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba potvrdzuje poskytnutím vyššie uvedených minimálnych údajov a potvrdením odosielanej správy (podpis), že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR – Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prehlasuje, že rozumie obsahu jej práv s poskytnutím osobných údajov a tieto poskytla dobrovoľne, vedome na základe slobodného prejavu a vážnej vôle, žiadny z údajov neposkytla v tiesni a všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a na znak súhlasu potvrdzuje , že poskytnutie všetkých údajov (osobné údaje); prevádzkovateľ môže použiť za účelom spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel. Doba evidovaných osobných údajov dotknutej osoby, je určená na dobu neurčitú a to až do prijatia oznámenia dotknutej osoby prevádzkovateľovi o jej úprave, zmene alebo zrušení. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov dotknutej osoby je prevádzkovateľ a Mgr. Roman Ruhig


 

Tu môžete nahrať a poslať fotokópiu (scan) podpísanej petície

Ochrana osobných údajov Any person wishing to become a member or a sympathizer of the “Collective EU Citizens” Citizens’ Initiative and agreeing to a civil petition is considered to be the person concerned who gives a consistent expression of the processing of personal data in accordance with the GDPR and applicable EU and SR legislation The person concerned honestly declares that he gives the operator – Energetic Systems, s.r.o. Šamorínska 10, Bratislava 821 06; IČO: 46 780 751 OR. insert 83318 / B, which manages the website http://collectivecitizens.eu/ with its explicit and unreserved consent to process the person concerned, personal data to the above-mentioned extent for that purpose. The data provided by the person concerned are the minimum data required to meet the purpose of the petition of EU citizens, under the name Collective EU citizens, on the basis of which the person concerned contacted the operator. The person concerned has the right at any time to withdraw his consent to the processing of personal data. Revocation of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its revocation. The person concerned shall have the right to delete the personal data relating to him without undue delay. The operator is obliged to delete personal data without undue delay if the person concerned has exercised the right to delete the data provided by the person concerned. The person concerned shall have the right to correct the incorrect personal data relating to him without undue delay. With regard to the purpose of the processing of personal data, the person concerned is entitled to supplement incomplete personal data. The affected person confirms by providing the above mentioned minimum data and confirming the message sent (signature) that the operator has fulfilled the notification obligation in accordance with valid EU – The Personal Data Protection Act and the amendment of certain laws. The person concerned declares that he understands the content of his or her rights to provide personal data and has voluntarily, knowingly, based on free expression and willful will, none of the data has been rendered inaccessible and all provided data is true and confirms that the provision of all data personal information); the operator may use for the purpose of processing personal data for the above purpose. The period of the person’s recorded personal data is determined for an indefinite period of time until the notification of the person concerned to the operator for its modification, modification or cancellation has been received. The person responsible for protecting the personal data of the person concerned is the operator and Mgr. Roman Ruhig Každá osoba, ktorá sa chce stať členom alebo sympatizantom občianskej iniciatívy „Collective EÚ citizens“ a súhlasí s občianskou petíciou, sa považuje za dotknutú osobu, ktorá dáva súhlasný prejav so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR a platnou legislatívou EÚ a SR Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že dáva prevádzkovateľovi – Energetic Systems, s.r.o. Šamorínska 10, Bratislava 821 06; IČO: 46 780 751 OR. vložka 83318/B, ktorý spravuje web stránku s doménou http://collectivecitizens.eu/ svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval dotknutej osoby, osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel. Údaje vypísané dotknutou osobou sú minimálnymi údajmi, ktoré sú potrebné na splnenie účelu petície občanov EÚ, pod názvom Collective EÚ citizens , na základe ktorého dotknutá osoba kontaktovala prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba potvrdzuje poskytnutím vyššie uvedených minimálnych údajov a potvrdením odosielanej správy (podpis), že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR – Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prehlasuje, že rozumie obsahu jej práv s poskytnutím osobných údajov a tieto poskytla dobrovoľne, vedome na základe slobodného prejavu a vážnej vôle, žiadny z údajov neposkytla v tiesni a všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a na znak súhlasu potvrdzuje , že poskytnutie všetkých údajov (osobné údaje); prevádzkovateľ môže použiť za účelom spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel. Doba evidovaných osobných údajov dotknutej osoby, je určená na dobu neurčitú a to až do prijatia oznámenia dotknutej osoby prevádzkovateľovi o jej úprave, zmene alebo zrušení. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov dotknutej osoby je prevádzkovateľ a Mgr. Roman Ruhig

Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť na petícii.